REGULAMIN PROMOCJI NA USŁUGI INTERNETOWE


1. Oferta objęta niniejszym Regulaminem
Promocji jest ważna do dnia 1.09.2021 roku
do 17.01.2022 roku.

2. Niniejszy Regulamin Promocji określa szcze­gólne, promocyjne warunki korzystania i świad­czenia Usług telekomunikacyjnych przez
C3 NET Sp. z o.o. Sp. k. na rzecz Abonenta.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regu­laminem promocji zastosowanie mają warunki świadczenia Usług określone w Umowie i Regu­laminie. Wszelkie określenia pisane wielką literą zdefiniowane są w Regulaminie.

3. Aby skorzystać z oferty promocji objętej Regu­laminem Promocji należy łącznie spełniać nastę­pujące warunki:

a) nie zalegać względem Operatora z płatno­ściami z jakiegokolwiek tytułu,

b) zawrzeć Umowę o świadczenie internetowych usług telekomunikacyjnych lub w przypadku bycia Abonentem tych dokonać zmiany zgod­nej z wybranym pakietem

c) w przypadku dotychczasowych Abonentów
– dokonać zmiany warunków dotychczasowej Umowy poprzez wybór jednego z oferowanych niniejszym Regulaminem promocji Pakietów (Tabela) i przedłużenie okresu trwania Umowy o okres kolejnych 12 lub 24 miesiące.
- nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy lub jej przedłużeniu.

4. W ramach promocji Operator oferuje ulgi zgodne z poniższymi tabelami

5. W przypadku:

a) rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stro­nie Abonenta Umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, lub

b) zmiany wybranego Pakietu na Pakiet o niżej Opłacie abonamentowej przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta,

Abonent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Operatora udzielonych mu ulg w wysokości po­mniejszonej proporcjonalnie o wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej roz­wiązania.

6. Jeśli udzielenie ulgi wiąże się z zawarciem Umowy o świadczenie łącznie kilku Usług, wów­czas w przypadku rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn le­żących po stronie Abonenta Umowy w zakresie choćby jednej z Usług objętych tą Umową, przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent:

a) zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty aktywacyjnej w wysokości obliczonej zgodnie z treścią ust. 4 powyżej, oraz

b) zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty abonamentowej za Usługę w zakresie której Umowa została rozwiązana, w wysoko­ści obliczonej zgodnie z treścią ust. 4 powy­żej, oraz

c) traci prawo do ulgi w Opłatach abonamento­wych za pozostałe Usługi za dalszy okres trwania Umowy.

7. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Pro­mocji nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

To jest przykładowy komunikat.